۱۵ فروردين ۱۳۸۶

دکتر و حاجی

 بازدید محمود احمدی نژاد در بازدید از اردوی تیم ملی وزنه برداری

President Ahmadinejad visitis Iran's weightlifting camp while Rezazadeh shows him around.

 

ُسایه [ ۱۶ فروردين ۱۳۸۶ ]

"تناسب" اسم مناسبیه واسه این عکس :)


1045382