۰۳ بهمن ۱۳۸۳

برای بار سوم می‌پرسم...

محمد خیرخواه [ ۰۳ بهمن ۱۳۸۳ ]

بابت دیشب که وقت گذاشتی هم ممنون...دمت گرم.


محمد خیرخواه [ ۰۳ بهمن ۱۳۸۳ ]

نه بسته ام به کس دل
نه بسته کس به من دل
چو تخته پاره بر موج
رها رها رها من....

دستت درد نکنه...


1026395