۰۵ بهمن ۱۳۸۳

برف پارسال

ghazaliiii [ ۱۱ بهمن ۱۳۸۳ ]

YOU ROCK


sed reza [ ۰۶ بهمن ۱۳۸۳ ]

سامان بابا تو آخر عکاسایی. ما همه دوست داریم...


mohammad kheirkhah [ ۰۵ بهمن ۱۳۸۳ ]

هیچ دقت کردی این نوشته های آخر رو فقط من یادداشت نوشتم؟


1042077